Thursday 13 June 2024
Ελληνικά
English
Increase text size Decrease text size Restore default text size
RegisterLogin
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Path: First Page »

Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ (07/06/2021)

Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

ΑΝΩΤΑΤΗΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ.Πρωτ.:1230                                          

Αθήνα,Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Βάσει της Εγκριτικής Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, όπως αυτή αποτυπώνεται με το Απόσπασμα Πρακτικού με αριθμό 317/04-06-2021, Θέμα 5ο και με τίτλο «Έγκριση ανάρτησης της 1ης Ανακοίνωσης διάθεσης εκατόν δεκαέξι (116) θέσεων Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών, και Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» με κωδ. ΟΠΣ 5033394» (ΑΔΑ: 6Β8Δ46Ψ8ΝΖ-ΤΡΙ), καλούνται οι φοιτητές/τριες του Ακαδημαϊκού Τμήματος Εικαστικών Τεχνών(Ακ.Τ.Ε.Τ)και του Ακαδημαϊκού Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης (Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ) να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Οι διαθέσιμες θέσεις ανέρχονται σε εκατόν δεκαέξι (116) εκ των οποίων οι πενήντα οκτώ (58) αφορούν φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Ε.Τ και οι πενήντα οκτώ (58)  φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.

Δικαίωμα κατάθεσης Αίτησης διατηρούν όσοι φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Ε.Τ φοιτούν στο 5ο εξάμηνο και άνω και όσοι φοιτητές/τριες του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ φοιτούν στο 7ο εξάμηνο και άνω, ενώ είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης στην Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος, πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης.

Είναι επίσης υποχρεωτικό να βεβαιώσει ο/η φοιτητής/τρια πως έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική καρτέλα του/της και πως μπορεί να αποθηκεύσει σε μορφή pdfτην αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει ή θα παρακολουθήσει καθώς θα κληθεί να επισυνάψει το σχετικό αρχείο στην ηλεκτρονική Αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του ΕπιχειρησιακούΠρογράμματος«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Σημειώνεται, ότι βάσει του Αποσπάσματος Πρακτικού 299/18-12-2020, Θέμα 1ο με τίτλο «Επικύρωση της απόφασης έγκρισης της εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα της εφαρμογής έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο της Πράξης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΑΔΑ: 6ΣΠΔ46Ψ8ΝΖ-Κ7Λ) του Ακ.Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ καθώς και του Αποσπάσματος Πρακτικού 301/15-01-2020, Θέμα 2ο με τίτλο «Επικύρωση της απόφασης έγκρισης της εξ αποστάσεως πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα της εφαρμογής έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στο πλαίσιο της Πράξης Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΑΔΑ: ΩΑΙΞ46Ψ8ΝΖ-6Α0)  του Ακ.Τ.Ε.Τ και σύμφωνα με το ΦΕΚ 1866/07-05-2021 και συγκεκριμένα της Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28259, Άρθρο 1 (Πεδίο Εφαρμογής), ΜΟΝΟ δ) οι φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω και μεταπτυχιακοί φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου σε όλα τα Τμήματα/Σχολές, πραγματοποιούν κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις με φυσική παρουσία από 15-05-2021 και όπου στις ασκήσεις αυτές περιλαμβάνονται και μαθήματα αθλητικών εφαρμογών (πρακτικών μαθημάτων) σε Τμήματα/Σχολές Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ατομικά και ομαδικά εργαστηριακά μαθήματα στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών, εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και των εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ασκήσεις πεδίου και ασκήσεις υπαίθρου.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης,σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτωνμε τοναριθμό των επιτυχόντων.

Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος.

Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα πάντα με τις παραπάνω αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουντηνΑίτησηκαι τη Φόρμα Συνεργάτη ηλεκτρονικά το αργότερο έως και την  Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι αυστηρά.

Καμία Αίτηση δε θα γίνει αποδεκτή και δεν θα πρωτοκολληθεί μετά τη λήξη της ως άνω ημερομηνίας και ώρας.

Επιλέξτε τους κάτωθι συνδέσμους για να συμπληρώσετε την Αίτηση

·           https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ek-r-siZMUq3kVCBL6Fa_BNXOWAkh21Pqc-MF8ZRVtxURjRMUUZMOFNBS1hGTFQzNkQ0Q1pLNEgyQS4u&sharetoken=SsNhSrgdFP9KQBTEWJIY

και τη Φόρμα Συνεργάτη

·           https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ek-r-siZMUq3kVCBL6Fa_BNXOWAkh21Pqc-MF8ZRVtxUMVExRFozMkIzMVhJWkM1WjIxMVo3OEhXTi4u&sharetoken=VbGipFkrcgE5xAqfwHYD

Οι φοιτητές/τριες που θα υποβάλουν Αίτηση,θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα διασταυρώσειυπηρεσιακά,τα δηλωμένα στοιχεία απότις Γραμματείες των Τμημάτων.

Σε περίπτωση που η Αίτηση ή η Φόρμα Συνεργάτη δεν είναι ορθά συμπληρωμένες, θα ενημερώνεστε ηλεκτρονικά να προβείτε εκ νέου στην υποβολή αυτών. Ουδεμία ευθύνη φέρει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αν εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης δεν καταφέρει ο/η υποψήφιος/α να καταθέσει την Αίτηση του/της εμπρόθεσμα.

 

Ως προς τη διαθεσιμότητα των Φορέων Υποδοχής, οι φοιτητές/τριεςμπορούν να χρησιμοποιούν το Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/ή απλά μπορούν να προβούν σε δική τους έρευνα.

Για την είσοδο σας στην συγκεκριμένη πλατφόρμα θα πρέπει αρχικά να επικυρώσετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό) με την Γραμματεία του Τμήματος σας. Στη συνέχεια και μόνο σε περίπτωση κωλύματος, επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο 215 215 7860, ζητώντας σχετική βοήθεια με σκοπό την πρόσβαση σας στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που σας έχουν επικυρώσει από την Γραμματεία του Τμήματος σας.

Σημειώνεται ότι η επιλογή των φορέων υποδοχής γίνεται με βάση το γνωστικό αντικείμενο που έχει διδαχθεί ο/η φοιτητής/τρια κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών περιόδων έως τη στιγμή της κατάθεσης της Αίτησης.

Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τρεις μήνες και 100 ώρες.

 

Καλή σας επιτυχία

 

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος

του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

 

Νικόλαος Αρβανίτης

 


 

back