Κυριακή 9 Αυγούστου 2020
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

Τι είναι η Συμβουλευτική

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί της Συμβουλευτικής (Counseling[ΗΠΑ] ή/και Counselling[Βρετανία]). Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (BritishAssociationofCounselling– BAC):

«Ο όρος ‘συμβουλευτική’ συμπεριλαμβάνει την εργασία με άτομα και με σχέσεις, η οποία μπορεί να συνδέεται με την ανάτπυξη, την υποστήριξη κρίσεων, να είναι ψυχοθεραπευτική, καθοδηγητική ή να έχει στόχο την επίλυση προβλημάτων ... Η συμβουλευτική έχει σκοπό να δίνει στον ‘πελάτη’ μια ευκαιρία να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αποσαφηνίσει τους τρόπους που θα του παράσχουν μια ζωή πιο ικανοποιητική και δημιουργική.»

(BAC1984, από McLeod2005, σελ. 30)

Η Συμβουλευτική μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων προς όφελος του πελάτη, αφού έχουν αποσαφηνιστεί οι επιθυμητοί γι’ αυτόν στόχοι. Υπό αυτή την έννοια, η συμβουλευτική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου είναι ο χώρος (κυριολεκτικός και μεταφορικός) εντός του οποίου πραγματοποιούνται η διερεύνηση και η αποσαφήνιση.

Μία συνήθης παρεξήγηση σχετικά με τη Συμβουλευτική είναι ότι αποτελεί μέσον παροχής συγκεκριμένων ‘συμβουλών’ από το ‘σύμβουλο’ προς το ‘συμβουλευόμενο’, με άλλα λόγια, ότι ο σύμβουλος θα λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για λογαριασμό του συμβουλευόμενου, ή/και ότι θα «του πει τι να κάνει». Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τουλάχιστον στα μοντέλα συμβουλευτικής που αναπτύχθηκαν στις Δυτικές κοινωνίες. Αντίθετα, μολονότι το όνομα και ολόκληρη η ορολογία του επαγγέλματος παραπέμπει στην παροχή ‘συμβουλών’, αποτελεί γενική παραδοχή ότι ο ρόλος του συμβούλου είναι καθοδηγητικός, υπό την έννοια ότι βοηθά στην διερεύνηση πιθανών λύσεων και αποφάσεων, αλλά πάντα αφήνoντας την τελική απόφαση στην κρίση του συμβουλευόμενου. Ο σύμβουλος δεν αποφασίζει για λογαριασμό του συμβουλευόμενου, αλλά στόχος του είναι να τον βοηθήσει να δει καθαρότερα τι θέλει ο ίδιος να πράξει. Ένας άλλος τρόπος να εκφράσει κανείς το ίδιο πράγμα είναι λέγοντας ότι ο σύμβουλος δημιουργεί τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στο συμβουλευόμενο να βρει απαντήσεις που θα συμφωνούν περισσότερο με τις δικές του (του συμβουλευόμενου) αξίες (Corey, 2009).

Τι είναι και σε τι αποσκοπούν η Επαγγελματική και η Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική

Η Επαγγελματική Συμβουλευτική αποσκοπεί στη διερεύνηση και αποσαφήνιση των κλίσεων, των προοπτικών και των πιθανών λύσεων σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος από το συμβουλευόμενο.

Σύμφωνα με την ‘παραδοσιακή’ προσέγγιση (μοντέλο) του Parsons (Amundson, 2008), η Επαγγελματική Συμβουλευτική αναπτύσσεται πάνω σε τρεις άξονες-στάδια:

1. Ανάπτυξη σαφούς κατανόησης του εαυτού, των ταλέντων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και των περιορισμών.

2. Ανάπτυξη γνώσης σχετικά με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις επιτυχίας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, τις απολαβές, τις ευκαιρίες και τις προοπτικες σε διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.

3. Χρήση ‘σωστής συλλογιστικής’ αναφορικά με τις σχέσεις αυτών των δύο κατηγοριών δεδομένων. 

(σελ. 3)

Νεότερες προσεγγίσεις συμπληρώνουν το ‘παραδοσιακό’ αυτό μοντέλο με «στρατηγικές βασισμένες στη συμβουλευτική οι οποίες προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των συμβουλευομένων στη διαδικασία επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επιπλέον, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας συνεργάζονται με τους συμβουλευόμενούς τους για την ανάτπυξη εξατομικευμένης επαγγελματικής παρέμβασης με βάση τα ενδιαφέροντα και το γενικό πλαίσιο αναφοράς του κάθε συμβουλευόμενου» (Amundson, 2008, σελ. 4).

Υπό την παραπάνω έννοια, η ενεργή συμμετοχή του συμβουλευόμενου στον καθορισμό λύσεων που θα ταιριάζουν στον ίδιο θεωρείται απαραίτητη. Αυτή η φιλοσοφία διέπει και τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ.) της Α.Σ.Κ.Τ.

Είναι ωστόσο πιθανό, εντός του πλαισίου της Α.Σ.Κ.Τ., η καθαυτό επαγγελματική συμβουλευτική να μην αποτελεί ζήτημα, καθώς οι περισσότεροι φοιτητές και απόφοιτοι είναι ήδη αρκετά συνειδητοποιημένοι ως προς τις επιθυμίες και τις προοπτικές τους. Έτσι, μολονότι (α) κάθε φοιτητής/απόφοιτος καλείται να εξετάσει τα στοιχεία που αναφέρονται στους δύο πρώτους άξονες του Parsons, και (β) μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών του Γ.Δ. μπορεί να πραγματοποιηθεί μία διερεύνησή τους, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Δ. της Α.Σ.Κ.Τ. μπορούν πρωτίστως να βρουν εφαρμογή κατά την αναζήτηση εργασίας και περαιτέρω σπουδών (Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική). 

Η Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική έχει ως στόχο την υποστήριξη κατά τη διαδικασία αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Περιλαμβάνει συνεργασία κατά την επιλογή κατάλληλων προγραμμάτων, κατά την προετοιμασία βιογραφικών, τη διαδικασία της αίτησης, κτλ.  

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παραπάνω υπηρεσίες, δείτε την ενότητα 'Στόχοι και μέθοδοι Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης'). 

 

Βιβλιογραφία

Amundson, N.E., etal(2008). Βασικές Αρχές Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: Διαδικασίες και Τεχνικές. Εκδόσεις Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Corey, G. (2009). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy, 8thed. Belmont: Thomson Brooks/Cole

McLeod, J. (2005). Εισαγωγή στη Συμβουλευτική. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο.

McLeod, J. (2007). Counselling Skill.Maidenhead: Open University Press.

Nelson-Jones, R. (2009). Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής: Ένα Εγχειρίδιο για Βοηθούς. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο

επιστροφή