Τετάρτη 22 Μαΐου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα » Νέα »

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Email: internship@asfa.gr

Τηλέφωνο: 2103897157

 

Α.Π.: 770

Ημερομηνία: 20/5/2024

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΌΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2024

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 5181164 (ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46ΜΤΛΡ-ΧΘΖ), και κατόπιν της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 445/28-3-2024, εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων υποψηφίων από τα τμήματα ΤΕΤ και ΤΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ (ΑΔΑ  ΡΓ6Θ46Ψ8ΝΖ-ΓΚΖ), οι οποίοι και παρατίθενται παρακάτω.

Παρακαλούμε τους υποψήφιους και υποψήφιες, εντός 5 ημερών από τη δημοσιοποίηση της παρούσας, να υποβάλουν ενδεχόμενες ενστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις η επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης γίνεται τηλεφωνικά στο 2103897157, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 10:00-15:00 ή στο e-mailinternship@asfa.gr.

ΟΙδρυματικάΥπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση

Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Αλεξανδρίδης

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α

Αρ. Πρωτ.

ΑΜ

ΜΟΡΙΑ

1

600/2024

4110

8,21

2

601/2024

4428

9,62

3

637/2024

4546

7,92

4

560/2024

4437

8,98

5

572/2024

4439

8,35

6

571/2024

4126

8,39

7

604/2024

4453

7,92

8

636/2024

4133

7,55

9

605/2024

4134

9,01

10

563/2024

4296

8,77

11

633/2024

4456

8,56

12

562/2024

4299

9,00

13

608/2024

4600

6,94

14

610/2024

4463

8,58

15

561/2024

4468

8,84

16

540/2024

4313

8,11

17

539/2024

4819

8,27

18

612/2024

4217

8,48

19

545/2024

3589

7,56

20

553/2024

5017

9,06

21

613/2024

4326

8,13

22

614/2024

4327

8,06

23

615/2024

4701

8,00

24

569/2024

4394

9,66

25

632/2024

4746

9,48

26

568/2024

4182

8,16

27

617/2024

4748

9,18

28

567/2024

4349

9,54

29

619/2024

4690

9,25

30

530/2024

3605

8,66

31

554/2024

4520

9,13

32

621/2024

4530

9,36

33

622/2024

4266

8,68

34

574/2024

4678

8,00

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

A/A

Αρ. Πρωτ.

AM

ΜΟΡΙΑ

1

573/2024

3842020037

1243

2

531/2024

3842020039

790

3

638/2024

3842019983

1910

4

551/2024

25/3842019986

970

5

524/2024

25/3842019987

1898

6

603/2024

25/3842019990

1701

7

564/2024

3842020061

1460

8

552/2024

3842020017

1163

9

606/2024

25/3842019996

1428

10

607/2024

3872020078

1370

11

514/2024

25/3842017802

1466

12

570/2024

25/38420191007

1519

13

611/2024

25/38420191018

1365

14

525/2024

3842017817

1568

15

635/2024

25/38420191023

1033

16

515/2024

3842020020

898

17

616/2024

25/3842018945

1535

18

537/2024

3842020032

1484

19

618/2024

25/38420191030

1651

20

566/2024

38420191029

1665

21

620/2024

3842020023

1145

22

565/2024

25/38420191039

993

23

517/2024

3842020058

985

24

575/2024

3842020022

1522

25

623/2024

3842020083

1547

26

527/2024

3842020065

886

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ. 2023-2024

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Email: internship@asfa.gr

Τηλέφωνο: 2103897157

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α.Σ.Κ.Τ.

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο “Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024της Α.Σ.Κ.Τ.”, με κωδικό ΟΠΣ 5181164 (ΑΔΑ: 6ΩΝΞ46ΜΤΛΡ-ΧΘΖ), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και του Υποέργου (1) με τίτλο “Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων της ΑΣΚΤ”, ανακοινώνεται η έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/Φοιτητριών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) και το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Τ.Θ.ΙΣ.ΤΕ.), με σκοπό την κάλυψη διακοσίων (200) διαθέσιμων θέσεων και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες προπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλοντας σχετική αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και αποφάσεων των αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Τμημάτων της ΑνωτάτηςΣχολής Καλών Τεχνών.

Η Πρακτική Άσκηση είναι τρίμηνης διάρκειας (πλήρους απασχόλησης) και αφορά την περίοδο από την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης έως 31/10/2024. Για το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (Κωδικός Μαθήματος:ΥΕΦ 14-2) υπάρχουν εκατό (100) διαθέσιμες θέσεις και για το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Κωδικός Μαθήματος: ΠΡΑ) υπάρχουν εκατό (100) διαθέσιμες θέσεις.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης, σύμφωνα πάντα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων με τον αριθμό των επιτυχόντων. Σε περίπτωση που οι κατανεμημένες θέσεις δεν καλυφθούν από αιτούντες του ενός εκ των δύο Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν – εφόσον προκύψουν – από τους αιτούντες του άλλου Ακαδημαϊκού Τμήματος. Σε περίπτωση που οι αιτούντες είναι λιγότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, εγκρίνονται όλες οι αιτήσεις αλλά καταρτίζονται πίνακες κατάταξης σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Διάρκεια υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 15 ημερολογιακές από την έκδοση της πρόσκλησης και ώρα 23:59 της καταληκτικής ημέρας. Όσες αιτήσεις είναι εκπρόθεσμες θα απορρίπτονται. 

Η υποβολή των Αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail pa@asfa.grμε αποκλειστική χρήση ιδρυματικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων

Παρακαλούμε, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ανάρτηση στο https://www.asfa.gr/anakoinoseis-askt/prokiryxeis/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-praktikis-askisis-tmimaton-a-s-k-t-2 και διαβάστε με προσοχή την πρόσκληση και χρησιμοποιήστε τα αρχεία φόρμας συνεργάτη και αίτησης.

 

 

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΕΜΠ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

Κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες σε 30 χώρες σε περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για όγδοη συνεχή χρονιά, συνδέεται και φέτος με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή γιορτή της Έρευνας “EuropeanResearchers’ Night” σε AssociatedEventκαι διοργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Γνωριμία με τα επιτεύγματα των Ερευνητών

Κατά τα προηγούμενα έτη, το εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Πολυτεχνείου Πατησίων άνοιξε τις πύλες του και υποδέχτηκε το ευρύ κοινό, προβάλλοντας τους ερευνητές του ΕΜΠ, των Πανεπιστημίων της Αθήνας και Ερευνητικών Κέντρων, με έμφαση στην διασύνδεση της Έρευνας με την Εκπαίδευση και την Απασχόληση μέσω της Καινοτομίας για την Ανάπτυξη και την Αειφορία, επιτυγχάνοντας μοναδικά για μία μόνο μέρα το χρόνο, την τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτέμβρη, τη μαζική προσέλευση χιλιάδων κόσμου, των πολιτών της Αθήνας, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και δρώμενα, αλληλεπιδρώντας σε μια σειρά από δραστηριότητες με πρωτότυπα πειράματα, επιτόπου μετρήσεις και εφαρμογές με υψηλής τεχνολογίας επιστημονικά όργανα, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων και μοντέλων.

Τον καιρό της πανδημίας, η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ εξελίχθηκε και αναδιοργανώθηκε σε διαδικτυακή βάση, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκατοντάδες χιλιάδες διαδικτυακούς επισκέπτες στην Ελλάδα και σε όλες τις ηπείρους. Έτσι, η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ερευνητικές καινοτομίες βιώνεται με ασφάλεια. Μέσω livestreaming προβάλλονται ερευνητικές δραστηριότητες και πρωτότυποι σχεδιασμοί και έργα σε κάθε τομέα της επιστήμης από τη μοριακή μηχανική και την υγεία έως τις μεταφορές και την ενέργεια.

Η έμφαση φέτος δίδεται στις ερευνητικές δράσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή.

 

Ερευνητικά επιτεύγματα αιχμής

Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν ερευνητικές ομάδες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Ερευνητικών Κέντρων, σχολικών ομάδων από όλη την Ελλάδα, καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων, οργανισμών και χορηγών, προβάλλοντας στο ευρύ κοινό τα ερευνητικά τους επιτεύγματα.

Η κοινωνική αναγνώριση των ερευνητών, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και η αύξηση του ενδιαφέροντος για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνητικά επαγγέλματα είναι το ζητούμενο. Δυναμική είναι και η παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας και ομάδων νέων ερευνητών στο πεδίο αυτό. Προβάλλονται, επίσης, συναφή προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως Marie Skłodowska Curie, Erasmus+, κ.ά.

Προβλέπονται, όπως κάθε χρόνο, ειδικές συμμετοχές (Μουσείο Πειραμάτων, Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, κ.ά.).

Ειδική αναφορά θα υπάρχει στην παρουσίαση της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας αιχμής σε ποικίλους ερευνητικούς τομείς, όπως βιο-ασφάλεια, βιο-πληροφορική, βιο-τεχνολογία, μοριακή μηχανική,  κ.ά., παρουσιάζοντας τη συμβολή της έρευνας και τεχνολογίας στην παρακολούθηση και υποστήριξη της δημόσιας υγείας.

 

Στρατηγικές δράσεις του ΕΜΠ

Έμφαση δίδεται στη μεταφορά της τεχνογνωσίας που αναπτύσσει το ΕΜΠ – στρατηγικές δράσεις του ΕΜΠ στην κατεύθυνση αυτή – καθώς και η προβολή εμβληματικών έργων με παγκόσμια αναγνώριση.

Με πρωτεργάτη το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύεται το πρώτο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων (Energy Competence Center) στην Ελλάδα με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας συνεργατικός σχηματισμός (cluster) για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας – βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Στο Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχει το  Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ -και επιπλέον ένδεκα φορείς, σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ερευνητικοί φορείς καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και οικονομίας.

Με την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το ΕΜΠ αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό του και τις υποδομές του σε προγράμματα που απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποσκοπεί να συμβάλει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση.

 

Εκδηλώσεις

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021 με την Εναρκτήρια Εκδήλωση στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ του συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Πατησίων με φυσική παρουσία με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming. Τις εργασίες θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθ. Α. Μπουντουβής, και θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων της Αθήνας και εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών.

Η διεξαγωγή της εκδήλωσης της Βραδιάς του Ερευνητή συνδέεται με την αξιοποίηση του Πολυτεχνείου Πατησίων και την ευρεία επανάχρησή του για εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς, ως κόμβου διασύνδεσης του ΕΜΠ με την Κοινωνία της πόλης της Αθήνας.

Ακολούθως, τα επιτεύγματα περισσότερων από 200 ερευνητικών ομάδων θα παρουσιαστούν σε ζωντανή ροή – livestreamingμέσω αντιπροσωπευτικών τρίλεπτων videoγια τις ανάγκες της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ.

Οι εκδηλώσεις της Βραδιάς του Eρευνητή στο ΕΜΠ 2021 θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ www.youtube.com/ntuarenκαι την ιστοσελίδα www.ntua.gr/ntuarenαπό τις 8 το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 2021. Με τη λήξη της ζωντανής ροής όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο τόσο στο κανάλι, όσο και την ιστοσελίδα της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ.

 

Post events

Η ευρύτητα και η σημασία του φετινού κεντρικού θέματος, της αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, επιβάλλει την ένταξη εκδηλώσεων και μετά από τη Βραδιά του Ερευνητή, με ειδικές ημερίδες και συνεδρίες στο αντικείμενο αυτό, που θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Διαγωνισμοί

Όπως κάθε χρονιά, θα διεξαχθούν με ψηφιακή συμμετοχή Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα «Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η δική μας απάντηση» για τους μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Διαγωνισμός Αφίσας με θέμα «Η πρόκληση και η ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι συμμετοχές θα υποβληθούν σε αντίστοιχες φόρμες στην ιστοσελίδα της Βραδιάς του Ερευνητή ΕΜΠ www.ntua.gr/ntuaren.

Θα διεξαχθεί επίσης ο καθιερωμένος Διαγωνισμός Φωτογραφίας στο instagram με θέμα «GreenDealBoost» με hashtag #ntuaren.  

 

Εθελοντισμός

Τη φετινή χρονιά, ο κεντρικός ρόλος του εθελοντισμού αφορά στην ενημέρωση των σχολείων για διαδικτυακή συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, καθώς και στην υποστήριξη της διασύνδεσης των σχολείων για την διαδικτυακή παρακολούθηση της Βραδιάς.

 

Από την Έρευνα στην Ανάπτυξη με πρωταγωνιστές τους νέους

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στοχεύει στο μέλλον: στο πέρασμα της έρευνας στην κοινωνία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου προσόντων, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας στην πραγματική οικονομία, με ιδιαίτερη σημασία σήμερα ενόψει της ανάκαμψης της χώρας από την υγειονομική, περιβαλλοντική και οικονομική κρίση. 

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ υπογραμμίζει ότι ο καιρός δεν περισσεύει για:

  • τη χάραξη βιώσιμης στρατηγικής  έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης σε σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,
  • την υλοποίηση πολιτικών εφαρμογής της καινοτομίας με έμφαση στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και απασχόλησης των νέων,
  • τη διαμόρφωση μέτρων διευκόλυνσης και χρηματοδότησης για την υποστήριξη της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Η Βραδιά του Ερευνητή θέλει να συμβάλει ώστε η Πανεπιστημιακή έρευνα και το επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων να διαμορφώσει το ελπιδοφόρο πρόσωπο της οικονομίας και της κοινωνίας μας σήμερα

 

Ελάτε να αποδείξουμε ότι στην Ελλάδα η Έρευνα και η Καινοτομία έχουν λόγο στην Ανάπτυξη!

 

 

Διοργάνωση

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ διοργανώνεται ως AssociatedEventτης Ευρωπαϊκής δράσης “EuropeanResearchers’ Night” με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου. Την εκδήλωση διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας  της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμβολή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Συμμετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης - Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρμα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή.

 

H επιστημονικά υπεύθυνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ

Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου

 

Διασυνδεθείτε με το Πολυτεχνείοhttps://www.ntua.gr/ntuarenγια να παρακολουθήσετε τη Βραδιά και τα επιτεύγματα της Έρευνας.

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και της επιστήμης!

ΚάντεLike στην σελίδα μας στο facebook: www.facebook.com/NTUAREN

Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube: https://www.youtube.com/ntuaren

Επικοινωνία: ntuaren@central.ntua.gr/ 210 772 1433/ 1431/ 3775 / 4272 / 3276

 

Δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση χωρίς προ-κράτηση

 

Συνημμένο: Ανακοίνωση: NTUAREN_announcement_2021.pdf

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "NOTOS 2021"

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "NOTOS 2021"

Οι φοιτητές των Γραφικών Τεχνών του Τομέα Χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που παρακολούθησαν το ειδικό μάθημα Τυπογραφία- Ιστορική διαδρομή - Εφαρμογές με τίτλο "Γραμματόσημο" θα παρουσιάσουν έργα τους που φιλοτεχνήθηκαν από το 2018 έως το 2021 στην ευρωπαϊκή φιλοτελική έκθεση "ΝOTOS 2021".

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο 19-22 Νοεμβρίου 2021 και είναι υπό την αιγίδα της ΑΕ της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αικατερίνης Σακελαροπούλου.

Στην "ΝOTOS" θα εκτεθούν πολύτιμα εκθέματα. Μεταξύ αυτών οι μήτρες του πρώτου ελληνικού γραμματοσήμου, οι εκτυπωτικές του πλάκες, η βαθυτυπική μήτρα της επανέκδοσής του στην επέτειο των 150 χρόνων, 11 από τα 13 σπάνια γραμματόσημα "Solferino" της Μεγάλης Κεφαλής του Ερμή και συλλογές γραμματοσήμων με κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις.

Επίσης, θα παρουσιαστούν σπάνια ιστορικά τεκμήρια του Ταχυδρομικού και Φιλοτελικού Μουσείου, του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας και των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Εναρκτήρια εκδήλωση του πρότζεκτ Everything Is in a State of Change, στον θερινό κινηματογράφο «Αιολία», στην Καισαριανή.

Εναρκτήρια εκδήλωση του πρότζεκτ Everything Is in a State of Change,  στον θερινό κινηματογράφο «Αιολία», στην Καισαριανή.

3/6/2021

21:00 

Η είσοδος είναι δωρεάν.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (ΑΣΚΤ).

 

Το «Everything Is in a State of Change» είναι ένα πρότζεκτ που επιμελήθηκε η ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια Δάφνη Βιτάλη μετά από πρόσκληση του Goethe-Institut Athen, με αφορμή την 100ή επέτειο από τη γέννηση του Joseph Beuys. Με σκοπό να τιμήσουμε έναν από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της μεταπολεμικής περιόδου, η επιμελήτρια προσκάλεσε δύο καλλιτέχνιδες την Jennifer Nelson (Ελλάδα/ΗΠΑ) και την Janis Rafa (Ελλάδα/Ολλανδία), να δημιουργήσουν νέα έργα τα οποία θα έχουν αναφορές και θα συνομιλούν με το πλούσιο έργο του Joseph Beuys, αλλά και την καλλιτεχνική του έρευνα.

 

Η Jennifer Nelson και η Janis Rafa είναι δύο δημιουργοί των οποίων οι αναζητήσεις σχετίζονται με την ευρύτατη καλλιτεχνική πρακτική, τη μεθοδολογία και τις ιδέες του Beuys, όπως και τη στάση του όσον αφορά την οικολογία. Τα νέα, έπειτα από ανάθεση, έργα της Jennifer Nelson και της Janis Rafa ασχολούνται –άμεσα ή έμμεσα– με περιβαλλοντικά ζητήματα και συγκεκριμένα με τη σχέση και τη σύνδεση ανάμεσα στον ανθρώπινο και τον ζωικό κόσμο. Και οι δύο καλλιτέχνιδες έλκονται από το ζωικό βασίλειο και εστιάζουν στις βιολογικές, ηθικές και φιλοσοφικές πτυχές που μας συνδέουν με τα ζώα, δημιουργώντας έργα διηθημένα από αφαιρετικές προσεγγίσεις και μεταφορές, τα οποία θίγουν κοινωνικά θέματα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ανοιχτή πρόσληψη της πραγματικότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα εικαστικά βίντεο και το εγχείρημα θα βρείτε εδώ:

https://www.goethe.de/ins/gr/el/ver.cfm?event_id=22164747&fuseaction=events.detail&

 

Τα έργα θα προβάλλονται στο Goethe-Institut Athen μέχρι και τις 22/7/2021.

 

Προσκεκλημένοι:

 

Η Γεωργία Σαγρή, εικαστικός και αναπλ. καθηγήτρια στην ΑΣΚΤ, θα απευθύνει χαιρετισμό.

 

Ο Cord Riechelmann (Γερμανία), βιολόγος, φιλόσοφος και δημοσιογράφος, θα ανοίξει την εκδήλωση με μια σύντομη διάλεξη για τον Joseph Beuys και τα ζώα.

 

Μετά την προβολή των εικαστικών βίντεο, οι δύο καλλιτέχνιδες Janis Rafa και Jennifer Nelson θα συζητήσουν με το κοινό.

 

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και τα Αγγλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.

 

 

Μέτρα προστασίας COVID-19: 

 

Τηρούνται όλα τα μέτρα που προβλέπονται στις επίσημες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

 

 

Φωτογραφικό υλικό μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ: https://we.tl/t-tDS07inol1

 

© Workshop, foto by Natalia Papadopoulou, © Jennifer Nelson, 2021

© Green Video: video still, The Fear of Leaving the Animal Forever Forgotten Under the Ground, Janis Rafa, 2021

©EAR to mtn: To be Voiced, video still, © Jennifer Nelson, 2021

 

Πρόσκληση υποψηφιοτήτων: Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές Master 2 στη Γαλλία - Appel à candidatures : Bourses d’études en France de niveau Master 2

H Υπηρεσία συνεργασίας και πολιτιστικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοινώνει την υλοποίηση για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός φιλόδοξου πολυετούς προγράμματος υποτροφιών για φοιτητές από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που επιθυμούν να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ 2) στη Γαλλία.

Αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών που συγχρηματοδοτείται ισόποσα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το ΙΚΥ, αποτελεί ορόσημο για την ελληνογαλλική πανεπιστημιακή συνεργασία, τόσο ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων όσο και ως προς το συνολικό ύψος της συγχρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, και για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 28 αριστούχοι φοιτητές από την Ελλάδα θα επιλεγούν κατόπιν υποβολής υποψηφιότητας, από την μεικτή επιτροπή επιλογής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και του ΙΚΥ.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινάει σήμερα 13 Μαΐου 2021 και λήγει στις 13 Ιουνίου 2021 και ώρα Ελλάδος 23:00.

Επισυνάπτεται δελτίο Τύπου με την παρουσίαση του προγράμματος

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2021-2022 είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες του IFG(www.ifg.gr) και του IKY (www.iky.gr).

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων διεξάγεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα από την ειδική πλατφόρμα της ιστοσελίδας του IFG στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-theste-ypopsifiotita-2021-2022/

First Previous  Εμφάνισε 1 από 27 σελίδες   Next Last