Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»


ΑΔΑ: ΨΑ2Π46ΜΤΛΡ-Γ6Λ - Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A8%CE%912%CE%A046%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%A1-%CE%936%CE%9B%22&page=0

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ


ΑΔΑ: ΩΚΔΞ465ΧΙ8-ΩΞ5 - Aνάκληση της με αριθ. πρωτ. 15593 03/11/2017 Απόφασης Ένταξης της πράξης « Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με κωδικό ΟΠΣ « 5000703 »

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%9A%CE%94%CE%9E465%CE%A7%CE%998-%CE%A9%CE%9E5%22&page=0

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΑΔΑ: 7ΥΓΟ465ΧΙ8-4Ξ8 - Ένταξη της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033394 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%227%CE%A5%CE%93%CE%9F465%CE%A7%CE%998-4%CE%9E8%22&page=0

Τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΑΔΑ: 70ΖΙ465ΧΙ8-3ΩΜ - Τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%2270%CE%96%CE%99465%CE%A7%CE%998-3%CE%A9%CE%9C%22&page=0

Τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΑΔΑ: ΩΣΙΘ4653Ο7-Φ2Ψ - Τροποποίηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%984653%CE%9F7-%CE%A62%CE%A8%22&page=0

 

Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

ΑΔΑ: 6Χ4Η4653Ο7-ΒΞ2 - Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

http://ΑΔΑ: 6Χ4Η4653Ο7-ΒΞ2 - Ένταξη της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών » με Κωδικό ΟΠΣ 5000703 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»