Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

  

 

 

 

  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (16/06/2020) (08/09/2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ1836

 

Αθήνα, 15.06.2020

Α.Π.: 1279

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Μονάδα Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Ταχ. Κώδικας : 106 82 Πληροφορίες: Μάνος Χρήστος

Τηλέφωνο : 2103897157 Email: chmanos@asfa.gr

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για

υποτροφία για την κάλυψη δαπανών της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την υπ. αριθμ. 5086/15.10.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047777 που εντάσσεται στο Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ΕθνικούςΠόρους
 2. Την υπ. αριθμ. 1821/31.03.2020 Τροποποίηση της προαναφερθείσαςΠράξης
 3. Την υπ. 2659/12.11.2019 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του Υποέργου 2 «Κάλυψη Δαπανών Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τελειόφοιτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ» της προαναφερθείσαςΠράξης
 4. Την από 11.06.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ σχετικά με τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής επιλογής υποτρόφων και των κριτηρίων επιλογήςυποτρόφων
 5. Την από 12/6/2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (θέμα 9ο) για έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσηςενδιαφέροντος.
 6. Το γεγονός πως στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. η περάτωση των σπουδών ενός φοιτητή/τριας θεωρείται συντελεσμένη με την επιτυχή εκπόνηση της διπλωματικής του/τηςεργασίας

 

προσκαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. που επιθυμούν να λάβουν υποτροφία για τηναναδρομική κάλυψη των εξόδων της εκπονηθείσας

 διπλωματικής τους εργασίας

να υποβάλουν σχετική αίτηση καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 

 Α. Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (το έντυπο παρέχεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Πατησίων 42 και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ.www.asfa.grστις Γενικές Ανακοινώσεις\Ανακοινώσεις ΕΛΚΕ με τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ»)

2)Απλό αντίγραφο αστυνομικού δελτίουταυτότητας

 1. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος (Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου) φορολογικού έτους 2019 και αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 φορολογικού έτους 2019 (εκτυπωμένα από τοtaxisnet)
  • Σε περίπτωση που ο/η αιτών/αιτούσα κάνει φορολογική δήλωση αλλά είναι και προστατευόμενο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα το Εκκαθαριστικό Σημείωμα και το αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του/των γονέων του για το παραπάνω φορολογικόέτος.
  • Φοιτητές άνω των 25 ετών προσκομίζουν μόνο το ατομικό τους Εκκαθαριστικό Σημείωμα, εφόσον αποδεδειγμένα δεν είναι προστατευόμεναμέλη
  • Αιτούντες κυπριακής υπηκοότητας υποβάλλουν  Βεβαίωση  Προσόδων  φορολογικού έτους 2019 (Υπουργείο Οικονομικών Κύπρου- Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων- Γραφείο Φόρου Εισοδήματος) και εφόσον είναι κάτω των 25 ετών υποβάλλεται και η βεβαίωση Προσόδων του/των γονέα/γονέων τους και των υπολοίπων προστατευόμενων μελών της οικογένειας.
  • Αιτούντες αλλοδαποί προσκομίζουν βεβαίωση φόρου εισοδήματος από την αρμόδια αρχή της χώρας τους μεταφρασμένη από επίσημη αρχή σύμφωνα με το νόμο και εκκαθαριστικό σημείωμα της ημεδαπής εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση και στηνΕλλάδα.

Εφόσον είναι ηλικίας έως και 25 ετών υποβάλλουν και τις βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος από την αρμόδια αρχή της χώρας τους, του/των γονέα/γονέων τους και των υπολοίπων προστατευόμενων μελών της οικογένειάς τους.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου. Οι αιτούντες αλλοδαπής υπηκοότητας υποβάλλουν πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας τους (εκδοθέν εντός του τελευταίου τριμήνου) στο οποίο αποτυπώνεται η οικογενειακή τουςκατάσταση.
 2. Βεβαίωση αναπηρίας σε ισχύ από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όταν οι υποψήφιοι επικαλούνται στο πρόσωπό τους λόγους υγείας με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. Στη βεβαίωση θα πρέπει να ορίζεται το ποσοστό αναπηρίας καθώς και η περίοδος ισχύοςτης.
 3. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBANο οποίος πρέπει να περιέχει ευδιάκριτα τα όνομα τουδικαιούχου
 4. Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχιακής εργασίας από τους επιτυχόντες βάσει τελικού αξιολογικού πίνακα (βλ. σχετικά Διαδικασία ΑξιολόγησηςΑιτήσεων)

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από άλλο άτομο για λογαριασμό του φοιτητή απαιτείται η υποβολή εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

 

 Β. Δικαιούχοι

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. που:

 • έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος μαθήματα για τη λήψηπτυχίου
 • έχουνκάνειαίτησηκαιθακαταθέσουνεπιτυχώςτηδιπλωματικήτουςεργασίαείτετονΙούνιο2020

είτε τον Σεπτέμβριο 2020 και

 • πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος Εικαστικών Τεχνών.

 

 

Δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης όσοι:

 • φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Σ.Κ.Τ. τηςΑ.Σ.Κ.Τ.
 • έχουν ετήσιο κατά κεφαλήν (οικογενειακό εισόδημα ή ατομικό εισόδημα στην περίπτωση που δεν είναι προστατευόμενα μέλη) άνω του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000)Ευρώ.

 

 

 Γ. Ημερομηνίες υποβολής

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον ΕΛΚΕ κατά τις ώρες και ημέρες κοινού από 15 Ιουνίου 2020 μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2020 και από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 30  Σεπτεμβρίου 2020 επισυνάπτοντας τα σχετικάδικαιολογητικά.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου προσώπου (με σχετική εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) ή και με συστημένο φάκελο στον ΕΛΚΕ –υπόψιν κ. Χρήστου Μάνου (Πατησίων 42-10682 ΑΘΗΝΑ)

 

 

 Δ. Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή (απαρτιζόμενη από δύο μέλη ΔΕΠ του τμήματος Εικαστικών Τεχνών και έναν υπάλληλο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας).

Τα κριτήρια επιλογής υποτρόφων και ο βαθμός βαρύτητας τους στην αξιολόγηση έχουν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Συνεδρίαση Συνέλευσης 11.06.2020 ) και έχουν ως εξής:

ØΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

 

Το κατά κεφαλήν εισόδημα του φοιτητή/τριας, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του (δηλαδή γονείς και προστατευόμενα μέλη), για το τρέχον φορολογικό έτος (2019), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό:

 • από 0 έως 3.000,00 ευρώ- έξι (6)μόρια
 • από 3.001,00 έως 6.000,00 ευρώ- πέντε (5)μόρια
 • από 6.001,00 έως 8.000,00 - τέσσερα (4)μόρια
 • από 8.001,00 έως 10.000,00- τρία (3)μόρια
 • από 10.001,00 έως 12.000,00- δύο (2)μόρια

 

 • από 12.001,00 έως 14.000,00- ένα (1)μόριο

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: Οικογένεια με 2 προστατευόμενα μέλη και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 20.000 ευρώ. Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 20.000 ευρώ/4 άτομα= 5.000 ευρώ

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: Φοιτητής, προστατευόμενο μέλος με ατομική φορολογική δήλωση (έως 3.000 ευρώ) με 1 αδερφό/ή προστατευόμενο μέλος και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 15.000 ευρώ. Το κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίζεται ως εξής: 15.000 ευρώ + 3.000 ευρώ= 18.000 ευρώ/4 άτομα= 4.500 ευρώ

 

 

ØΛΟΓΟΙΥΓΕΙΑΣ

 

 • Αναπηρία 67% και άνω αιτούντος φοιτητή/τριας- δυόμισι (2,5)μόρια

 

ØΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΕΠΙΔΟΣΗ

 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια, θα προηγηθεί ο αιτών/ούσα με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και κατόπιν της προσμέτρησης του βαθμού του πτυχίου, τότε το ποσό θα κατανέμεται ισόποσα καιαναλογικά.

 

 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων θα γίνει σε δυο φάσεις. Αρχικά η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών και θα αναρτήσει σχετικό προσωρινό πίνακα με τους υποψηφίους. Επισημαίνεται ότι, οι αιτήσεις που δεν πληρούν τα εγκεκριμένα κριτήρια, θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Σε δεύτερη φάση, με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων κρίσης των πτυχιακών εργασιών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020), η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει τον αξιολογικό πίνακα, αναφορικά με την επιτυχή εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας και τον βαθμό του πτυχίου, και κατόπιν απόφασης Συνέλευσης Τμήματος και τελικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, θα αναρτήσει τον τελικό αξιολογικό πίνακα με τους φοιτητές/τριες που θα δικαιούνται την υποτροφία καθώς και το τελικό ποσό που θα αντιστοιχεί στονκαθένα.

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. και κατόπιν δίνεται πενθήμερη προθεσμία για την υποβολή των ενστάσεων, η οποία άρχεται από την επομένη της δημοσίευσης του τελικού αξιολογικού πίνακα. Σε περίπτωση ύπαρξης ενστάσεων, αυτές θα εξεταστούν από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που θα αποφανθεί επ’ αυτών.

Με την οριστικοποίηση του αξιολογικού πίνακα, οι απόφοιτοι πλέον αιτούντες οφείλουν να καταθέσουν στον ΕΛΚΕ Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και αντίγραφο της πτυχιακής τους εργασίας (σε ηλεκτρονική μορφή (CD-DVD) πχ βίντεο, φωτογραφία, powerpoint), το οποίο και θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το αρχείο της Πράξης (Υποέργο2).

 

 

 Ε. Ύψος και Τρόπος Καταβολής Υποτροφίας

Το σύνολο του ποσού που θα μοιραστεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται στα 13.200 € και βάσει αυτού θα χορηγηθούν τριάντα τρείς (33) υποτροφίες, ύψους τετρακοσίων ευρώ (400,00) €. Σε περίπτωση ισοψηφίας εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στη σελίδα τρία (3)- ενότητα Δ του παρόντος.

 

Το ποσό της υποτροφίας θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου φοιτητή/τριας.

Αν μετά τον έλεγχο αποδειχθεί ότι η χορηγία εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπό του, το ποσό επιστρέφεται σε άμεσο χρόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

Η οικονομική υποστήριξη με τη μορφή υποτροφίας για την κάλυψη εξόδων υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κάλυψη Δαπανών Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τελειόφοιτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ» της Πράξης

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047777 του Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους

 

 

 ΣΤ. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Χ. Μάνο στο τηλέφωνο 210 3897157 και στο emailchmanos@asfa.gr

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Φωτεινή Ζήκα

Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Α Ι Τ Η Σ Η  –  Υ Π Ε Υ Θ ΥΝ Η                            

Δ Η Λ Ω Σ Η (άρθρο 8Ν.1599/1986)1

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

Mε την παρούσα αιτούμαι υποτροφία κάλυψης δαπανών υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών/τριών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 1279/15.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καταθέτω τα σχετικά δικαιολογητικά:

 

 1. Αστυνομικό ΔελτίοΤαυτότητας

(απλό αντίγραφο)

 1. ΑντίγραφοΕκκαθαριστικού

Σημειώματος (φορ. έτους 2019)

 1. Αντίγραφο ΦορολογικήςΔήλωσης Ε1 (φορ. έτους2019)
 2. ΠιστοποιητικόΟικογενειακής Κατάστασης
 3. Βεβαίωση αναπηρίαςτου

αιτούντος (ποσοστού 67% και άνω) του ΚΕ.Π.Α.

 1. Φωτοτυπία βιβλιαρίουτραπεζικού

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

ΕΤΟΣ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΤΗΛ./ ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL :

IBAN ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

                                                                                           

ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

λογαριασμού

 

 

Δηλώνω ότι:

 1. τα στοιχεία που αναφέρονταιστην παρούσα αίτηση είναι αληθή και ακριβή
 2. Έλαβα γνώση ότι το δικαίωμά μου στη λήψη της υποτροφίας τελείεκτός των άλλων, υπό την αίρεσητης

επιτυχούς κατάθεσης της πτυχιακής μου εργασίας κατά της εξεταστικές του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου του ακ.

έτους 2019-2020.

 1. Με την περάτωση των σπουδώνμου και εφόσον επιλεγώ γιαλήψη

υποτροφίας θα προσκομίσω στον ΕΛΚΕ Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και ηλεκτρονικό αντίγραφο πτυχιακής εργασίας καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα μου ζητηθεί σχετικά.

ΜΗΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

1 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάσει το αρχείο των άλλων υπηρεσιών (άρθρο8 παρ. 4 Ν.1599/1986) 

Αθήνα................. 20..

 

 

 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

 

Η οικονομική υποστήριξη με τη μορφή υποτροφίας για την κάλυψη εξόδων υλοποίησης πτυχιακής εργασίας φοιτητών από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κάλυψη Δαπανών Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Τελειόφοιτων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047777 του Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση’’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους.

 


 

επιστροφή
Όσες ανακοινώσεις δεν φέρουν το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ, έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.