Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
Ελληνικά
English
Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους
ΕγγραφήΕίσοδος
ΔΑΣΤΑ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΙΚΑΤΟΥ" (με διαγωνισμό) σε πτυχιούχο της Α.Σ.Κ.Τ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό / Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ως 27 Ιουλίου 2012 (22/06/2012)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ &

ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

 

Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών προκηρύσσει Διαγωνισμό για τη χορήγηση, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012 – 2013, μιας (1) υποτροφίας σε πτυχιούχο της για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Σπυρίδωνος Βικάτου, με τους εξής όρους:

1) Προτεραιότητα δίνεται για υποτροφία στη Σχολή Καλών Τεχνών του Μονάχου, σύμφωνα με την επιθυμία του Διαθέτη. Οι υποψήφιοι δηλώνουν τη χώρα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το Μεταπτυχιακό τους, η επιλογή όμως εξαρτάται από την έγκριση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, στις 11/9/2012 και 19 ή 20/9/2012, ώρες 9.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.,, από Επιτροπή Εξετάσεων, που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το αρθ. 8 του Κ.Δ. 18/41.  Αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των υπηρεσιών της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42, κτίριο ΑΣΚΤ) και των Εργαστηρίων (Πειραιώς 256). Επίσης, θα αναρτηθεί πίνακας δυναμένων και μη δυναμένων να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό είτε επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε ελλείψει δικαιολογητικών, τα οποία δύνανται οι υποψήφιοι να προσκομίσουν μία ημέρα πριν τη τέλεση του Διαγωνισμού (σε κάθε περίπτωση μέχρι 19/9/2012).

Στις 11/9/2011,οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά και προφορικά, στη ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν, δηλαδή στη γλώσσα στην οποία θα διδαχθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο που θα μετεκπαιδευτούν. Η επιτυχία στη ξένη γλώσσα (Μ.Ο. βαθμολογίας, γραπτά και προφορικά, τουλάχιστον 14/20) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη συνέχεια του Διαγωνισμού.

Στις 19 ή 20/9/2012,  οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν ενώπιον της Επιτροπής Εξετάσεων, Portfolioαποτελούμενο από 10 έργα τους,σε ψηφιακή μορφή, ήτοι dvdή φωτογραφίες, προκειμένου να βαθμολογηθούν από την Επιτροπή. Η βαθμολογία θα γίνει με τη κλίμακα 0 – 20, όπου βάση επιτυχίας είναι ο βαθμός τουλάχιστον 14/20, σύμφωνα με το Κ.Δ. 25/41.

 

3) Η επιλογή του υποτρόφου θα γίνει μεταξύ των πτυχιούχων με τη μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο Διαγωνισμό, οι οποίοι θα έχουν πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπονται από το Νόμο.

4) Η διάρκεια της υποτροφίας ορίζεται από ένα (1) έως τρία (3) έτη αναλόγως του Προγράμματος Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του υποτρόφου, το δε μηνιαίο ποσό της ορίζεται στα 1.000€. Στον υπότροφο θα καταβληθούν, επίσης, τα έξοδα μετάβασης στο εξωτερικό και επιστροφής, εφ’ όσον προσκομίσει τα αποκόμματα των εισιτηρίων.

5) Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στο εξωτερικό, που αποδεικνύεται με πιστοποίηση του οικείου Έλληνα Πρέσβη ή Πρόξενου, ή θεώρηση των εγγράφων του Πανεπιστημίου με την επισημείωση της Χάγης. Για τη συνέχιση της υποτροφίας, ο υπότροφος υποχρεούται κάθε χρόνο να προσκομίζει πρωτότυπη βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο και κάθε εξάμηνο πρωτότυπα πιστοποιητικά προόδου. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητά του, ο υπότροφος υποχρεούνται να επιστρέψει τα ποσά της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε (άρθρα 57-60 του Α.Ν. 2039/39). Η υποτροφία διακόπτεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε επέλθει μείωση των ετήσιων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στη περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία (άρθ. 59 του Α.Ν 2039/39).

6) Οι υπότροφοι οφείλουν εντός έτους από τη λήξη της υποτροφίας τους να εκθέσουν την εργασία την οποία έχουν εκπονήσει κατά το χρονικό διάστημα της υποτροφίας τους. Σε περίπτωση απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου της ΑΣΚΤ, οι υπότροφοι υποχρεούνται να παραχωρήσουν στη Σχολή Καλών Τεχνών δύο (2) έργα, από τα προαναφερόμενα στην έκθεσή τους μετά από την επιλογή τους από εξουσιοδοτημένο μέλος του Πρυτανικού Συμβουλίου, που θα κρατηθούν για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης της.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο Κληροδοτημάτων της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42, κτίριο ΑΣΚΤ) μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη πρώτη δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης αυτής (μέχρι 27 Ιουλίου 2012), αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου τους από την ΑΣΚΤ, με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς».

 

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ) Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια ή η Ελληνική καταγωγή και η ηλικία, όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έλαβαν, ούτε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομιά ή Δωρεά και ότι δεν έχασαν από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία.

ε) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που να έχει εκδοθεί πρόσφατα, το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

στ) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή απαλλάχτηκαν νόμιμα από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής, που να καλύπτει όλο το χρόνο παραμονής τους στο εξωτερικό για Μεταπτυχιακές σπουδές. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλλουν το απολυτήριο στρατού το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας τους, διαφορετικά θα χάνουν την υποτροφία.

Έντυπα αιτήσεων, καθώς και περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας & Κληροδοτημάτων της ΑΣΚΤ (Πατησίων 42, τηλ. 210 3897142).

 

                                         Αθήνα, 28 Μαΐου 2012

 

Ο Πρύτανης της ΑΣΚΤ

 

 

   Γεώργιος Χαρβαλιάς

επιστροφή
Όσες ανακοινώσεις δεν φέρουν το λογότυπο του Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ, έχουν συνταχθεί από τον αντίστοιχο Φορέα, ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου τους. Το Γραφείο Διασύνδεσης φροντίζει μόνο για την αναδημοσίευσή τους.